Betonwerken Dekeyser

Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSELIJKHEID1. Behoudens schriftelijke afwijkende bijzondere voorwaarden, gaat de opdrachtgever door aanvaarding van de offerte of uitvoering van de overeenkomst akkoord met de huidige alg. voorwaarden 2. De ongeldigheid of niet toepassing van één van de bedingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bedingen. De ongeldige bedingen worden aangepast op een wijze dat ze op geldige wijze uitwerking kunnen hebben en het dichtst aanleunen bij de wil partijen. Elke toepasselijkheid van alg. voorwaarden van de medecontractant wordt uitgesloten. 3. De alg. voorwaarden worden digitaal gevoegd vormen één geheel met de correspondentie. Vertalingen zijn op eerste verzoek verkrijgbaar. 4. Partijen verklaren dat de clausules niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van de partijen weergeven. 5. Betonwerken Dekeyser behoudt zich het recht voor om de alg. voorwaarden te wijzigen rekening houdende met sectorale, (inter)nationale wijzigingen en belangrijke gebruiken. na bekendmaking zijn deze van toepassing op iedere navolgende overeenkomst.

 

2. OFFERTE1. Het verstrekken van adviezen, prijzen, stalen, offertes of herstellingen gebeurt volledig vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid.  2.Een offerte is geldig voor de erop vermelde duur, in principe hoogstens twee maanden. De prijsaanduiding geldt enkel voor het voorwerp en de hoeveelheden vermeld. 3. Betonwerken Dekeyser behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de opdrachtgever in vraag stellen. 3. Onze goederen worden gefactureerd af magazijn, port, taksen en (transport)kosten niet inbegrepen. De bedragen zijn excl. btw, steeds exclusief meerwerk, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.  4. Bij uitvoering meer dan zes maanden na de bevestiging van de bestelling, behoudt Betonwerken Dekeyser zich het recht voor om de prijzen aan te passen volgens de dan geldende marktprijzen, of minstens volgens de ABEX-prijsherzieningsindex. Ook bij abnormale prijswijzigingen bij de leverancier, ongeacht de levertermijn, zijn evenredige aanpassingen mogelijk. 5. Indien de opdrachtgever de bestelling zonder gegronde reden wenst te annuleren, is hij gehouden tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 20 % van de prijs, onverminderd het recht om bijkomende schade aan te tonen.

 

3. VOORWERP – 1. Behoudens schriftelijke bevestiging, geldt enkel de inhoud van de bevestigde offerte als bewijs van wat tussen partijen werd overeengekomen. In geen geval kunnen eventuele clausules die de opdrachtgever met andere betrokken partijen zou zijn overeengekomen aan ons worden tegengeworpen. 2. Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te maken op naam van  een derde, blijft hoofdelijk verbonden tot uitvoering van alle verbintenissen. 3.De bestellingen die ons worden toevertrouwd, worden naar best vermogen uitgevoerd. 4. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten te Waregem. 5. Meerwerken kunnen door alle middelen worden bewezen en geven aanleiding tot een meerprijs. 6. De plannen hebben voorrang op het bestek, ongeacht wat hieromtrent in de algemene of bijzondere voorwaarden van het bestek wordt geschreven. 7. Om technische redenen kan de werkelijke uitvoering mogelijks afwijken van de bestelling of kunnen karakteristieken van materialen afwijken. Techniciteit primeert op esthetiek.8. Indien de kosten van het werk aanzienlijk verhoogd worden door omstandigheden buiten de wil van de Betonwerken Dekeyser en/of door omstandigheden waarmee Betonwerken Dekeyser ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening kon houden of behoorde te houden, kunnen de prijzen hieraan worden aangepast. Betonwerken Dekeyser kan eveneens de prijs verhogen in het geval de fabrikant of leverancier haar prijzen verhoogt, of wanneer andere elementen die de prijs bepalen, zoals (niet-limitatief) onder meer belastingen, de/revaluaties, transportkosten, loon- en/of brandstofkosten, grondstof-, energie- en verwerkingsprijzen, gewijzigd worden en zorgen voor een aanzienlijke prijsverhoging. In het geval de prijs dient te worden verhoogd in de gevallen zoals omschreven onder 2.4 of 3.8 – en deze aanpassing een aanzienlijke prijsverhoging teweeg zou brengen van meer dan 40 % - heeft de wederpartij-consument het recht om binnen een termijn van een 14 dagen na kennisname af te zien van de overeenkomst waarbij evenwel steeds betaling verschuldigd zal zijn van reeds uitgevoerde prestaties. 9. Betonwerken Dekeyser heeft het recht om beroep te doen op onderaannemers.

 

4. LEVERING- RISICO 1. Leveringstermijnen worden enkel ten indicatieve titel opgegeven en houden geen resultaatsverbintenis in. Wijzigingen in de bestellingen leiden automatisch tot het verval van de opgegeven leveringstermijnen. 2.Alle bestelde goederen worden vervoerd op risico en gevaar van de opdrachtgever. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling gebeurt op risico van de opdrachtgever . De medecontractant maakt zich sterk dat de persoon die de goederen in ontvangst neemt en ondertekent, hiertoe bevoegd is.

 

5.GEGEVENSBESCHERMING - Betonwerken Dekeyser verzamelt en verwerkt de gegevens van de opdrachtgever  enkel in het kader van de uitvoering en opvolging van de opdracht en om facturatie, administratieve en/of boekhoudkundige redenen. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen en kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met Betonwerken Dekeyser.

 

6. UITVOERING- GARANTIE –1.De opdrachtgever moet alle nodige schikkingen treffen opdat de vergunning tijdig wordt aangevraagd en de werf veilig bereikbaar is.  De opdrachtgever voorziet stroom en water. 2. De oplevering vindt plaats op het ogenblik dat Betonwerken Dekeyser de werken heeft voltooid. Eventuele bemerkingen of klachten moeten gezien de specifieke activiteit bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 48 uur worden gemeld. Bij

gebreke worden de werken geacht te zijn aanvaard en kan Betonwerken Dekeyser niet meer worden aangesproken voor zichtbare gebreken.  De werken worden in elk geval geacht te zijn opgeleverd bij ingebruikname of voortzetting van werken door een derde aannemer. 3. Verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 14 dagen nadat deze gebreken werden vastgesteld of normaliter hadden moeten worden vastgesteld, per aangetekend schrijven meegedeeld te worden en in ieder geval voor ondernemingen binnen een termijn van een jaar en voor particuleren binnen een termijn van drie jaar na datum van levering.

 

7. BETALING – 1. Betonwerken Dekeyser behoudt zich het recht voor om voorschot- en tussentijdse facturen volgens de vordering van de werken op te maken. 2. De facturen zijn contant, netto en zonder korting betaalbaar door overschrijving. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 8 % per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een min; van € 125 en een max. van 3.500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten.  3. De niet-betaling van één factuur brengt de opeisbaarheid van alle andere facturen met zich mee.  4.Bij niet-betaling behoudt Betonwerken Dekeyser zich het recht voor de uitvoering van verdere prestaties met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op te schorten.

 

8. WANPRESTATIE - BEEINDIGING1. Bij ernstige of blijvende wanprestatie behoudt Betonwerken Dekeyser zich het recht voor om, via aangetekend schrijven en na vergeefse ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever is van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 20% van de totaalprijs. 2.Bij ernstige of blijvende wanprestatie van Betonwerken Dekeyser ten aanzien van een opdrachtgever-consument is, na vergeefse aangetekende ingebreke-stelling waarbij een laatste leveringstermijn van 2 maand wordt toegekend, een gelijkwaardige vergoeding verschul-digd à rato van 10% van de totaalprijs, voor zover de wettelijke bepalingen een beding van wederkerigheid vereisen.   3. Bij verbreking door de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal de opdrachtgever  een vergoe-ding verschuldigd zijn voor de uitgevoerde prestaties en reeds aangekochte materialen, verhoogd met 20 % van de totale prijs. Bij bijzondere vereisten is bij annulatie steeds integrale betaling verschuldigd. 4.In die gevallen dat de wettelijke bepalingen wederkerigheid vereisen, geldt een gelijkwaardige verplichting voor Betonwerken Dekeyser.  5.Partijen erkennen dat bij de begroting van de voormelde verschuldigde bedragen bij wanprestatie, opzegging of verbreking rekening werd gehouden met de kosten die de wanprestatie of het einde van de overeenkomst in hoofde van beide partijen veroorzaakt. 6. Betonwerken Dekeyser beschikt over het recht om bijgerede twijfel over de kredietwaardigheid, de betalingsvoorwaarden aan te passen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID1. De aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van de leverancier en fabrikant gelden eveneens in hoofde van Betonwerken Dekeyser. Betonwerken Dekeyser is niet aansprakelijk voor onjuiste of gebrekkige technische specificaties verstrekt door de opdrachtgever, leverancier of derden. 2. Bij elke bewerking uitgevoerd door de opdrachtgever of een willekeurige derde, vervalt automatisch de aansprakelijkheid en garantie.3. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het herstellen en/of op onze kosten vervangen van de gebreken, zijnde de materiaalkost, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Bij onmogelijkheid tot vervanging is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximum het bedrag dat de verzekering vergoedt en bij niet dekking tot het bedrag van de gefactureerde bedragen. 4. Betonwerken Dekeyser is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade die de opdrachtgever  lijdt of zal lijden, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld. 5. Gevallen van overmacht, waaronder staking, lock-out, brand, plotse of tijdelijke overheidsmaatregelen, epidemie, terroristische dreiging, machinebreuk, boycot, rampen, cyberaanval, uitzonderlijke weersomstandigheden, uitvallen van stroom of digitale voorzieningen, abnormale prijsverhogingen, bij Betonwerken Dekeyser of haar leveranciers, … rechtvaardigen elke vertraging in de uitvoering zelfs voor leveringen die bij bijzondere contractuele bepaling onderworpen zijn aan schadevergoeding en ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van onze verplichtingen. 6. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens het vervoer, alsook voor vertraging. 7.Betonwerken Dekeyser kan voor de door haar uitgevoerde werken niet worden aangesproken door de opdrachtgever op grond van artikel 544 BW, behoudens bij opzet of grove fout.

 

10. EIGENDOM1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de geleverde materialen en goederen, zelfs wanneer deze worden verwerkt of gebruikt, eigendom blijven van Betonwerken Dekeyser tot volledige betaling van de prijs, kosten en taksen.  2.Betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van eventuele verliezen.

 

11. INTELLECTUELE RECHTEN –  Alle plannen, tekeningen en ontwerpen, zowel algemeen als geïndividualiseerde, zijn en blijven eigendom van Betonwerken Dekeyser.  

 

12. RECHT- De tussen Partijen gesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.  Ten aanzien van consumenten is enkel de rechtbank die wordt aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en°4 Ger.W. bevoegd.  Ten aanzien van ondernemingen vallen alle geschillen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de zetel van Betonwerken Dekeyser.